Organiziranost sveta zavoda je naslednja:

predsednica: METKA VAJDIČ

člani: predstavniki staršev: MATEJA PAVŠER, ROBERT ČATER, IVANKA JURIČ

predstavniki ustanovitelja: SABINA SNEDIC, MAJA PAPIČ LINDIČ, JASMINA BLAŽAN

predstavniki delavcev šole: METKA VAJDIČ, ANDREJA CVELFER, JULIJA KRAMER, RAJKO ĐUDARIĆ, TANJA PIRNAT


VSEBINA DELA

Svet zavoda dela po načrtu, ki je zakonsko predpisan in na osnovi potreb. Vsebine pripravlja predsednik ob asistenci članov in na osnovi pobud ravnatelja šole ter sveta staršev.
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi  z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

ORGANIZACIJA DELA
Delo sveta zavoda vodi predsednica ga. Metka Vajdič. Pri pripravi sej in gradiv za delo se usklajuje z ravnateljem in Desetko (računovodski servis).

Na sejah je prisotna tudi sindikalna zaupnica sindikata SVIZ.

 

DELO S SVETOM ZAVODA
Sprejem delovnih usmeritev in LDN 2015/2016 ter nadstandardnih programov dela,
predstavitvene brošure na spletu ter splošnih aktov III. OŠ
september 2020
Obravnava poročil o uspehu in delu ob ocenjevalnih obdobjih junij 2021
Rebalans proračuna in investicijsko vzdrževanje po potrebi
Obravnava finančnega poročila in potrditev inventure februar 2021
Sprejem finančnega plana, sodelovanje z ustanoviteljem februar 2021
Obravnava letnega poročila oziroma analiza realizacije LDN šole (poročilo ravnatelja) julij ali avgust 2021
Sprejemenje novih dokumentov o vodenju šole po zakonodaji
Obravnava vzgojne problematike po dogovoru