Skoči na glavno vsebino

Organiziranost sveta zavoda je naslednja:

predsednik: TOMO GOLOB

člani: predstavniki staršev: NEVENKA RIJAVEC, JERNEJ MEŠTROV, SAŠA KOSI

predstavniki ustanovitelja: MAJA PAPIČ LINDIČ, MAJA ČAGALJ GODEC, MATJAŽ ŽELEZNIK

predstavniki delavcev šole: EMA KUHAR, ANDREJA CVELFER, TOMO GOLOB, DAMJANA KLADNIK, ANTON LIPIČNIK


VSEBINA DELA

Svet zavoda dela po načrtu, ki je zakonsko predpisan in na osnovi potreb. Vsebine pripravlja predsednik ob asistenci članov in na osnovi pobud ravnatelja šole ter sveta staršev.
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi  z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

ORGANIZACIJA DELA
Delo sveta zavoda vodi predsednik g. Tomo Golob. Pri pripravi sej in gradiv za delo se usklajuje z ravnateljem in Desetko (računovodski servis).

Na sejah je prisotna tudi sindikalna zaupnica sindikata SVIZ.

 

DELO S SVETOM ZAVODA
Sprejem delovnih usmeritev in LDN ter nadstandardnih programov dela,
predstavitvene brošure na spletu ter splošnih aktov III. OŠ
september 2022
Obravnava poročil o uspehu in delu ob ocenjevalnih obdobjih junij 2023
Rebalans proračuna in investicijsko vzdrževanje po potrebi
Obravnava finančnega poročila in potrditev inventure februar 2023
Sprejem finančnega plana, sodelovanje z ustanoviteljem februar 2023
Obravnava letnega poročila oziroma analiza realizacije LDN šole (poročilo ravnatelja) julij ali avgust 2023
Sprejemenje novih dokumentov o vodenju šole po zakonodaji
Obravnava vzgojne problematike po dogovoru
Dostopnost