Skoči na glavno vsebino

Strokovni organi zavoda III. OŠ so:

 • Ravnatelj
 • Učiteljski zbor
 • Oddelčni učiteljski zbor

UČITELJSKI ZBOR

 • Redne delovne konference: vsak 3. torek v mesecu.
 • Ocenjevalne konference
 • Izobraževalne konference

ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI

Sestavljajo jih učitelji posameznega oddelka, vodijo in sklicujejo pa razredniki, ki določijo vsebino.

Vsebine zajemajo:

 • učence s posebnimi potrebami in načrtovanje dela z njimi, evalvacija,
 • učno ter vzgojno problematiko oddelka,
 • kazni in pohvale, pritožbe staršev (izvajanje Pravilnika o vzgojnih ukrepih in vzgojnih opominih),
 • izvajanje vzgojnega načrta šole.

SVET ZAVODA

Organiziranost sveta zavoda je naslednja:

 • predsednik: Tomo Golob

predstavniki staršev: Nevenka Rijavec, Jernej Meštrov, Saša Kosi

predstavniki ustanovitelja: Maja Papič Lindič, Maja Čagalj Godec, Matjaž Železnik

predstavniki delavcev šole: Ema Kuhar, Andreja Cvelfer, Tomo Golob, Damjana Kladnik, Anton Lipičnik

VSEBINA DELA

Svet zavoda dela po načrtu, ki je zakonsko predpisan in na osnovi potreb. Vsebine pripravlja predsednik ob asistenci članov in na osnovi pobud ravnatelja šole ter sveta staršev.

Svet zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja zavoda,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
 • odloča o najemanju kreditov,
 • imenuje predstavnike zavoda v druge asociacije,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.

ORGANIZACIJA DELA

Delo sveta zavoda vodi predsednik Tomo Golob. Pri pripravi sej in gradiv za delo se usklajuje z ravnateljem in Desetko (računovodski servis).

Na sejah je prisotna tudi sindikalna zaupnica sindikata SVIZ.

SVET STARŠEV
Svet staršev sestavlja 18 predstavnikov odd. skupnosti, ki jih starši volijo na roditeljskih sestankih. Vsebine pripravlja predsednik sveta staršev, pobude dajejo vsi starši, ravnatelj, učitelji, strokovni svet, šolska svetovalna služba. Svet staršev sklicuje predsednik sveta staršev v organizaciji z ravnateljem šole.

Roki sej: september, december, marec, junij

SKUPNOST UČENCEV
Učenci se združujejo v skupnost učencev, v kateri uresničujejo svoje pravice in dolžnosti ter načrtujejo dejavnosti, ki niso vezane na predpisani predmetnik in učne načrte. Skupnost učencev vodi predsednik skupnosti učencev ob pomoči predsedstva, v katerem so predstavniki oddelčnih skupnosti.

Dostopnost