Skoči na glavno vsebino

 PREDNOSTNE DELOVNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2022/23

NALOGA

KOORDINATOR

NOSILCI

ROK

           I. UČIMO DRUGAČE

 

 

 

Delo v enotni platformi za pouk v živo/na daljavo v okviru programskega orodja Teams in Office 365, vodeno in medsebojno izobraževanje z izmenjavo izkušenj.

Mojca Godec s timom

Strokovni delavci

Vse leto

Uvajanje dela z iPadi, izobraževanje in izmenjava praks dela v razredu.

Mojca Godec s timom

Strokovni delavci

Vse leto

Strukturirano umeščanje vsebin IKT v vseh razredih po vertikali v skladu z načrtovanimi dejavnostmi po starostnih obdobjih

Mojca Godec s timom, vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

Sodelovanje v različnih dodatnih dejavnostih (First Lego League, …) povezovanje s sosednjimi šolami in popularizacija uporabnih IKT ved med učenci in delavci.

Mojca Godec s timom

Strokovni delavci

Vse leto

Spodbujanje razvoja inovativnih pristopok k poučevanju, povečanemu vključevanju učencev v VIZ proces, iskanje mednarodnih povezav in možnosti za strokovni razvoj in iskanje primerov dobre prakse.

Aleksander Verhovšek

Strokovni delavci

Vse leto

Spodbujanje aktivnega sodelovanja učencev pri pouku, prepuščanje del učne ure učencem, ki naj postanejo učitelji (svetovni dan učiteljev).

 

Strokovni delavci

Vse leto

           II. NIZKO OGLJIČNI

 

 

 

Vključitev v projekt nizko ogljčnih šol, načrtovanje dejavnosti povezanih z zmanjševanjem ogljičnega odtisa in promocija projekta. Vključitev v okoljevarstvene akcije, organizacija Pešbusa, obeležitev Tedna brez avtomobila, organizacija zbiralnih akcij, izobraževanje otrok na temo okoljskega trajnostnega razvoja, načrtno varčevanje z energenti, spodbujanje prihajanja v šolo peš ali s kolesom ipd.

Aleksander Verhovšek s timom

Strokovni delavci

Vse leto

          III. SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI

 

 

 

Sodelovanje po vertikali, načrtno vključevanje strategij in metod dela za izboljšanje bralne pismenosti v pouk, večji poudarek na pisnem sporočanju, vključevanje branja kot del pouka, spodbujanje branja na glas pri mlajših učencih, izobraževanje staršev na roditeljskih sestankih. Spodbujanje družinskega branja v 1. triletju, prepletanje branja s poslušanjem, govorjenjem in pisanjem, osmislitev besedil (dejanska besedila iz resničnega življenja z ustrezno navezavo teme), spodbujanje k branju vseh vrst besedil: umetnostnih, neumetnostnih, digitalnih, …

Vodje timov

Strokovni delavci

Vse leto

IV. EVROPA SMO MI

 

 

 

Aktivno iskanje povezav in nadgradnje le-teh (EU projekti: organizacija Evropske vasi, MEPI, Erasmus+, Konfucijeva učilnica, NTC.

Aleksander Verhovšek, strokovni timi in strokovni delavci

Strokovni delavci

Vse leto

 

 

 

 

Dostopnost