Skoči na glavno vsebino

 


      

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH – POGUM

Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost” in traja od 3. 2. 2017 do 31. 8. 2022.

Akronim projekta: POGUM (Podjetnost Gradnik zaUpanja Mladih)

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Sodelujoči v projektu:
• ZRSS – vodenje projekta: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum
• vzgojno-izobraževalni zavodi: 30 RVIZ (razvojne šole) in 90 IVIZ (implementacijske šole);
• Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta; Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta;
• Šola za ravnatelje; Institut Jožef Stefan; Center arhitekture Slovenije, zavod za razvoj prostorske kulture; Ceed Slovenia, Gospodarska zbornica Slovenije;
• Simbioza Genesis, socialno podjetje; Zveza kulturnih društev Slovenije.

Podjetnost v izobraževanju govori o navdihujočih potencialih človeka, ki potrebuje um, veščine in znanje, da ustvarja kreativne ideje in pobude in da te ideje spremeni v prakso. To bo vsak dosegel tako, da bo v času šolanja razvijal ustvarjalnost in inovativnost v kontekstu kompetence podjetnosti, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.

Specifični cilj projekta:
»Spodbujati prožne oblike učenja ter podpirati kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«

Področja dela v projektu POGUM
Da bi imel v času šolanja vsak učenec, dijak, študent čim boljše priložnosti za razvoj znanja in ključnih kompetenc, je bil na ravni EU oblikovan kompetenčni okvir (EntreComp) – podjetnostna kompetenca, ki zagotavlja, da vsakdo razvija podjetnost v treh zaokroženih področjih:
•    Ideje in priložnosti: ustvarjalnost, nabor idej in ovrednotenje, izkustveno učenje, etično razmišljanje.
•    Viri: motivacija, samoiniciativnost učenja, analiza, kritično razmišljanje, vrednotenje.
•    Aktivnost: načrtovanje, odločanje, proaktivnost, motiviranje, finančna pismenost, timsko delo, vztrajnost – negotovost, samozavedanje,
izkustveno učenje, zaznavanje in reševanje problemov, veščine vodenje karierne poti).

Kompetenco podjetnosti bodo učenci v okviru projekta POGUM razvijali pri rednem poku, razširjenem programu in v specifičnih obšolskih dejavnostih v OŠ. Za razvoj le te se v okviru projekta oblikuje kon- cetualizacija podjetnosti, ki temelji na ciljih trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja.

Učenci bodo kompetenco podjetnosti razvijali v naslednjih vsebinskih sklopih:

  • Karierna in poklicna orientacija na poti podjetnosti,
  • Ekonomija samooskrbe,
  • Šole kot središče skupnosti,
  • Nove tehnologije in trajnostni razvoj,
  • Prostori,
  • Kultura kot spodbujanje sobivanja v različnosti.

Kako bomo to uresničili?

V okviru projekta sodelujejo šole, ki bodo v petih letih razvile in preizkušale didaktične modele razvoja podjetnostne kompetence v sodelovanju z vsemi konzorcijskimi partnerji. Namen je, da izobraževanje v osnovni šoli preraste v tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo zaradi reševanja konkretnih izzivov iz okolja, pri čemer se bodo uresničevali cilji učnih načrtov. Pouk bo temeljil na interdisciplinarnosti in izkustvenem učenju, v sodelovanju z zunanjimi akterji v lokalnih skupnosti, ko se bodo zunanji sodelavci načrtno in smiselno umeščali v vzgojno-izobraževalni program.

 

Dostopnost