Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

slovenske osnovne šole smo v petek pozno popoldan s strani MIZŠ, ZRSŠ ter NJIZ prejele priporočila za ponovno izvajanje pouka učencev 1. triade v osnovni šoli.

Kaj bo odpiranje šol pomenilo glede epidemije, še ne vemo, saj so bile šole od 13. 3. 2020 zaprte, v drugih državah pa prav tako še nimajo zadostnih izkušenj. Vsekakor menimo, da bomo ob upoštevanju navodil in priporočil ustreznih strok lahko hkrati ustrezno zavarovali zdravje in počutje naših otrok ter jim omogočili kar se da normalno delo v šoli. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je opredelil zdravstvene omejitve za učence pred vrnitvijo v šolo. V primeru, da ima otrok katero izmed navedenih zdravstvenih težav oz. da prebiva v družini oz. v istem gospodinjstvu še kakšen drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima navedene zdravstvene omejitve, takemu otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši se morate posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom – specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oz. družinske medicine, saj je ob odločitvi, da se otroka ne pošlje nazaj k pouku, šoli potrebno posredovati zdravniško mnenje. Pouk smejo obiskovati le zdravi učenci brez znakov akutne okužbe dihal. Ob ponovnem vstopu v šolo morajo učenci s sabo prinesti podpisano izjavo staršev, ki jo lahko najdete na tej povezavi. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate starši oz. otrok imeti s sabo prvi dan pouka, to je 18. 5. 2020, saj brez nje otroka ne smemo spustiti v zgradbo šole.

Učencem do 12. leta ni potrebno nositi zaščitnih mask, jo pa morajo ves čas nositi vsi zaposleni.

Na šoli se bodo iz razredov oblikovale manjše učne skupine, ki bodo štele največ do 15 učencev. Skupine oz. učenci bodo celoten čas pouka preživeli v njim določenem prostoru, ki ga ne bodo zapuščali, saj ne bo prehajanja iz ene učilnice v drugo. Tudi med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci učilnic ne bodo zapuščali. Pred in po pouku ter med vsakim odmorom bomo prostore intenzivno prezračili. Malico bodo učenci zaužili v razredu, v jedilnici se bo postreglo zgolj kosilo.

Za prihod do šole se priporoča peš hoja in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev), odsvetujejo se druge oblike (javnega) prevoza.

Učenci bodo v šolski objekt vstopali posamično skozi za to predviden vhod in pri tem ohranjali 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. V tem tednu bomo določili ločene točke zunaj šole za zbiranje učencev pred začetkom pouka in vstopa v šolo, ter za starše, da jih boste po pouku lahko zopet prevzeli. V šolo bodo smeli vstopati samo učenci in zaposleni, ostali pa le po potrebi in po predhodni najavi ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov. Šola bo v času izvajanja obveznega in razširjenega programa zaklenjena, da bomo tako preprečili vstop nepooblaščenim osebam ter tako zmanjšali možnost prenašanja okužbe.

V naslednjih dneh boste starši preko objav na šolski spletni strani obveščeni o vseh dodatnih navodilih in varnostnih ukrepih, ki jih na šoli pripravljamo. V ponedeljek bo potekalo tudi usklajevanje ukrepov med celjskimi osnovnimi šolami in ustanoviteljico, MO Celje, zato bomo z objavo načrtovanih ukrepov počakali do končne uskladitve. Šole prav tako čakamo še nadaljnje usmeritve za ponoven pričetek pouka za devetošolce, ki bodo s poukom na šolah pričeli 25. 5. 2020. Hkrati z devetošolci naj bi se na šolo vrnili učenci, ki morajo popraviti negativne ocene oz. potrebujejo pomoč pri šolskem delu. Do danes šole natančnejših informacij o tem, kdo izmed učencev 4. do 8. razreda bo upravičen, da se ponovno priključi pouku v živo, še nismo prejele. Vsekakor pa bo eden ključnih dejavnikov pri odločitvi zmožnost šole, da zagotovi ustrezno število primernih prostorov in strokovnega kadra, saj bo pouk za učence 4. do 8. razreda še vedno sočasno in nemoteno potekal na daljavo.

Aktivnosti v šoli bomo v 1. tednu pouka v živo usmerili tako, da bodo vsi učenci v šoli v čim krajšem času pridobili občutek varnosti in zaupanja. Prilagoditveno obdobje bo usmerjeno v način dela in ravnanja učencev v drugačnih pogojih, kot so jih bili vajeni pred zaprtjem šol, in v postopno poglabljanje in nadgrajevanje dosežene ravni znanja, ki so ga učenci pridobili v času izobraževanja na daljavo.

Učenci pripomočkov in zvezkov ne bodo nosili domov, vse delo bodo opravili v šoli.

Za učence, ki bodo opravičeno odsotni od pouka v 1., 2. in 3. razredu, bomo na šoli prilagodili oblike in metode dela z njimi.

Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij boste starši opravili po telefonu ali elektronski pošti. Tudi pri vseh sestankih se prednostno svetuje organizacija video sestankov.

Tudi organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih je do nadaljnjega odsvetovana in jih na šoli ne bomo izvajali.

NJIZ je ob koncu svojih priporočil zapisal še, da se bodo le-ta spreminjala skladno z epidemiološko sliko in novimi spoznanji. Šola vas bo o vseh relevantnih in pomembnih informacijah obveščala sproti.

Vam in vašim najbližjim želim veliko zdravja.

Celje, 9. 5.  2020

Aleksander Verhovšek, ravnatelj III. OŠ Celje

 

Dostopnost