Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7., 8. in 9. razred)


• Obvezni izbirni predmeti so del predmetnika za učence tretje triade. Učenci lahko izberejo najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njihovi starši.
• Šola je obvezana razpisati najmanj tri obvezne izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega področja in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega področja, učenci pa v okviru predpisanega števila ur izbirajo izbirne predmete ne glede na področje. Večino teh izbirnih predmetov šola izvaja v obsegu ene ure tedensko, drugim tujim jezikom pa sta namenjeni po dve uri tedensko.
• Sodelovanja pri pouku obveznih izbirnih predmetov v zadnji triadi so lahko oproščeni le učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Oprostitev je lahko popolna ali delna. O oprostitvi odloča vodstvo šole na osnovi pisne vloge, ki jo starši posredujejo šoli. Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. Obrazec vloge najdete TUKAJ.
• Ocenjevanje znanja pri izbirnih predmetih je številčno.
• V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati obvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.
• Predstavitev izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/24:
7. RAZRED
8. RAZRED
9. RAZRED
• Učenci 6. do 8. razreda so prejeli seznam ponujenih obveznih predmetov in obrazce, v katere bodo zapisali svoje odločitve. Obrazce oddajo svojemu razredniku do 26. 4. 2023.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4., 5. in 6. razred)


KAJ SO NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI?
Neobvezni izbirni predmeti (v nadaljevanju NIP) predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti:
 Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko
 Računalništvo – 1 ura tedensko
 Šport – 1 ura tedensko
 Umetnost – 1 ura tedensko
 Tehnika – 1 ura tedensko
Neobvezni izbirni predmeti so predstavljeni na sledečih povezavah:
4. RAZRED
5. RAZRED
6. RAZRED

Učenci od 4. do 6. razreda lahko izberejo eno ali največ dve uri pouka NIP tedensko. Učenec se lahko v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
Pouk se bo izvajal pred ali po pouku obveznih predmetov, torej 0., 6. ali 7. učno uro. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
Po enem letu obiskovanja NIP lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in nadgradijo svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN
Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine skladno s predpisanimi normativi za vsako šolsko leto posebej. Posamezni predmet se izvaja, če je prijavljenih najmanj 12 učencev.

ZAMENJAVA ALI ODJAVA IZBIRNEGA PREDMETA
V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli ali želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je odjava oz. menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

PRIJAVE
Učenci oddajo prijavnico razredničarki do 26. 4. 2023.

Dostopnost