Skoči na glavno vsebino

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7., 8. in 9. razred)

 • Obvezni izbirni predmeti so del predmetnika za učence tretje triade. Učenci lahko izberejo najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njihovi starši.
 • Šola je obvezana razpisati najmanj tri obvezne izbirne predmete iz družboslovno-humanističnega področja in najmanj tri iz naravoslovno-tehničnega področja, učenci pa v okviru predpisanega števila ur izbirajo izbirne predmete ne glede na področje. Večino teh izbirnih predmetov šola izvaja v obsegu ene ure tedensko, drugim tujim jezikom pa sta namenjeni po dve uri tedensko.
 • Sodelovanja pri pouku obveznih izbirnih predmetov v zadnji triadi so lahko oproščeni le učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Oprostitev je lahko popolna ali delna. O oprostitvi odloča vodstvo šole na osnovi pisne vloge, ki jo starši posredujejo šoli. Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. Obrazec vloge najdete TUKAJ.
 • Ocenjevanje znanja pri izbirnih predmetih je številčno.
 • V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati obvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.

Prijavite se lahko preko eAsistenta ali pa z elektronskim sporočilom pomočnici ravnatelja (alena.munda@3os-celje.si).

 • PRIJAVA PREKO eAsistenta (za naročnike osnovnega ali PLUS paketa)

Starši se prijavite v eAsistenta in sledite navodilom za prijavo oziroma rangiranje predmetov. V primeru nejasnosti kontaktirajte pomočnico ravnatelja (alena.munda@3os-celje.si). Izbirni postopek bo mogoč od 5. 5. do 8. 5. 2020.

 • PRIJAVA Z ELEKTRONSKIM SPOROČILOM

Če imate možnost, natisnite spodnjo prijavnico. Prijavnico izpolnite, poskenirajte ali fotografirajte in pošljite na naslov alena.munda@3os-celje.si.

PRIJAVNICA ZA 7. RAZRED
PRIJAVNICA ZA 8. RAZRED
PRIJAVNICA ZA 9. RAZRED

V nasprotnem primeru si oglejte prijavnico za razred, ki ga bo vaš otrok obiskoval prihodnje šolsko leto. Na naslov alena.munda@3os-celje.si pošljite seznam vsaj šestih izbirnih predmetov, ki bi jih učenec želel obiskovati. Na prvo mesto postavite predmet, ki bi ga obiskoval najraje, na drugo mesto drugi najljubši predmet …

Vaše podpise bomo pridobili, ko se ponovno srečamo.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (4., 5. in 6. razred)

Neobvezni izbirni predmeti (v nadaljevanju NIP) predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan. Izbirajo lahko med naslednjimi predmeti:

 • Drugi tuj jezik (nemščina) – 2 uri tedensko
 • Računalništvo – 1 ura tedensko
 • Šport – 1 ura tedensko
 • Umetnost – 1 ura tedensko
 • Tehnika – 1 ura tedensko

Neobvezni izbirni predmeti so predstavljeni v sledečih dokumentih:
PREDSTAVITEV ZA 4. RAZRED
PREDSTAVITEV ZA 5. RAZRED
PREDSTAVITEV ZA 6. RAZRED

Učenci od 4. do 6. razreda lahko izberejo eno ali največ dve uri pouka NIP tedensko. Učenec se lahko v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Pouk se bo izvajal pred ali po pouku obveznih predmetov, torej 0., 6.  ali 7. učno uro. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Po enem letu obiskovanja NIP lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in  nadgradijo svoje znanje.

OBLIKOVANJE SKUPIN

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine skladno s predpisanimi normativi za vsako šolsko leto posebej.  Posamezni predmet se izvaja, če je prijavljenih najmanj 12 učencev.

ZAMENJAVA ALI ODJAVA IZBIRNEGA PREDMETA

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

PRIJAVE

Prijavite se lahko preko eAsistenta ali pa z elektronskim sporočilom na naslov alena.munda@3os-celje.si.

 • PRIJAVA PREKO eAsistenta (za naročnike osnovnega ali PLUS paketa)

Starši se prijavite v eAsistenta in sledite navodilom za prijavo oziroma rangiranje predmetov. V primeru nejasnosti kontaktirajte pomočnico ravnatelja (alena.munda@3os-celje.si). Izbirni postopek bo mogoč od 5. 5. do 8. 5. 2020.

 • PRIJAVA Z ELEKTRONSKIM SPOROČILOM

Če imate možnost, natisnite spodnjo prijavnico:

PRIJAVNICA ZA 4. RAZRED
PRIJAVNICA ZA 5. RAZRED
PRIJAVNICA ZA 6. RAZRED

Prijavnico izpolnite, poskenirajte ali fotografirajte in pošljite na naslov alena.munda@3os-celje.siV nasprotnem primeru pošljite na navedeni elektronski naslov imena neobveznih izbirnih predmetov, ki bi jih v prihodnjem šolskem letu želel obiskovati vaš otrok. Izberete lahko največ dve uri pouka tedensko. Vaše podpise bomo pridobili, ko se ponovno srečamo.

Dostopnost